ALGEMENE VOORWAARDEN en VERVOERSCONDITIES  van Stichting Rijnoevervaarten

TOEPASSELIJKHEID e.d.

Artikel 1: Definities

Rederij is de gebruiker van deze voorwaarden en de contractuele wederpartij van de klant.

Klant is de contractuele wederpartij van de rederij.

Gast en/of Reiziger is iedere persoon, die op grond van een door de klant met de rederij gesloten overeenkomst van personenvervoer en/of horecadiensten, aan boord van een schip van de rederij verblijft om te worden vervoerd en/of horecadiensten te genieten.

Overeenkomst van personenvervoer is de overeenkomst waarbij de rederij zich tegenover de klant verbindt aan boord van een schip, al dan niet volgens een dienstregeling, een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage over binnenwateren te vervoeren.

Overeenkomst horecadiensten is de door de rederij met de klant gesloten overeenkomst voor het tegen een door de klant te betalen prijs verlenen van horecadiensten aan boord van een schip van de rederij aan gasten en/of reizigers.

Horecadiensten omvatten het verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen en/of het verzorgen van activiteiten en evenementen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

Personenvervoercondities zijn de Personenvervoercondities voor de binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zoals deze hierna onder de Algemene Voorwaarden Passagiersvaart zijn opgenomen.

Vaarprijs is de overeengekomen prijs die de klant voor het vervoer en/of de reis met en/of het gebruik van het schip dient te betalen. De vaarprijs kan vast zijn maar ook afhankelijk van de duur of lengte van de reis of het vervoer.

Bagage betreft de zaken, die de vervoerder in verband met de door hem gesloten overeenkomst van personenvervoer op zich neemt te vervoeren met uitzondering van zaken, vervoerd onder een het vervoer van zaken betreffende overeenkomst. Bagage omvat mede handbagage.

Handbagage is de bagage, met uitzondering van levende dieren, die de reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.

Reserveringswaarde (waarde van de overeenkomst) is het totaal van de overeengekomen vaarprijs en de horecaomzet die de rederij inzake de met de klant gesloten overeenkomst in redelijkheid mag verwachten te realiseren.

Annulering is de in schriftelijke vorm door de klant aan de rederij gedane gedateerde mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geen gebruik zal worden gemaakt.

No-show is het zonder annulering niet gebruik maken door een klant en/of gast van een op grond van de overeenkomst te verstrekken dienst.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden Passagiersvaart zijn van toepassing op alle prestaties, alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van/met de rederij, daaronder begrepen de overeenkomsten van personenvervoer en/of horecadiensten die de rederij met de klant sluit of de aanbiedingen daarvoor.
 2. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden van welke derde partij dan ook (afkomstig) wordt uitdrukkelijk uitgesloten en verworpen.
 3. Indien de overeenkomsten ook zien op het vervoer van personen aan boord van het schip zijn op het vervoer de Personenvervoercondities aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid van de Personenvervoercondities met deze Algemene Voorwaarden Passagiersvaart geldt de voor de rederij meest gunstige bepaling tenzij het een bepaling van dwingend recht is.
 4. De klant draagt er zorg voor en staat ervoor in dat deze Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en de hierin opgenomen Personenvervoercondities ook van kracht zijn tussen de rederij en de gast en/of reiziger, die niet partij is bij de overeenkomst tussen de rederij en de klant. De klant verbindt zich beide sets voorwaarden aan iedere gast/reiziger ter hand te stellen.
 5. Van deze Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en de hierin opgenomen Personenvervoercondities kan slechts bij schriftelijke overeenkomst met de rederij en van geval tot geval worden afgeweken.
 6. Zijn deze voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Aanbieding, herroeping en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de rederij zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad c.q. capaciteit strekt”. Doet de rederij binnen veertien (14) dagen na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
 2. De rederij heeft het recht om binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de klant van een aanbod van de rederij dat aanbod te herroepen, ook in die gevallen waarin het aanbod een termijn voor aanvaarding bevatte.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand als over alle onderdelen van het aanbod, incl. horecadiensten, overeenstemming is bereikt door ondertekening door de klant van de door de rederij aan de klant gezonden schriftelijke overeenkomst.
 4. Wanneer de rederij aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant de rederij een uitnodiging tot het doen van een aan bod of een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst inzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door de rederij van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder onverwijld te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht.
 5. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend.
 6. De overeenkomst van personenvervoer wordt aangegaan onder de voorwaarde dat een overeenkomst horecadiensten tot stand komt. Indien binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst van personenvervoer geen overeenkomst horecadiensten is gesloten heeft de rederij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot enige verplichting van de rederij jegens de klant leidt. Zo is de rederij alsdan niet verplicht verder te onderhandelen, onderhandelingskosten of schade te vergoeden.
 7. Overeenkomsten voor (een) klant(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s) en/of klanten, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De rederij is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de klant en/of gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

BIJZONDERE BEPALINGEN VERVOER EN HORECADIENSTEN

Artikel 4: Vooruitbetaling vaarprijs

De aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelden onder andere het aantal gasten en de vaarprijs/reserveringswaarde, die vooruit betaald moet worden bij het aangaan van de overeenkomst en in ieder geval tien (10) dagen voor uitvoering van de overeenkomst, dus te allen tijde voor de voorziene vertrekdatum, door de rederij ontvangen moet zijn.

Artikel 5: Maximum aantal toegestane gasten

Het aantal gasten mag onder geen enkele voorwaarden hoger liggen dan het door de rederij opgegeven maximum zoals dat bijvoorbeeld in de offerte, de overeenkomst of in andere uitlatingen van de rederij (zoals o.a. op de website) is vermeld.

Artikel 6: Opschortingsrecht rederij

 1. Niet, niet-behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van de in artikel 4 genoemde en andere verplichtingen geeft de rederij onder alle omstandigheden het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten en weren jegens de klant. De rederij heeft onder andere het recht om de gasten of een aantal van hen de toegang tot het schip te weigeren. De rederij is niet aansprakelijk voor schade die daardoor voor de klant en/of de gasten kan ontstaan.
 2. Indien de rederij haar in het voorgaande lid bedoelde opschortingsrecht uitoefent, heeft zij jegens de klant recht op volledige betaling van de reserveringswaarde.

Artikel 7: Inspanningsverbintenis

De rederij heeft een inspanningsverbintenis om de gasten te vervoeren.

Artikel 8: Opzeggingsbevoegdheid

 1. Het niet opvolgen van voorschriften als bedoeld in artikel 20 van de Personenvervoercondities geeft de rederij het recht om de overeenkomst horecadiensten mondeling of schriftelijk op te zeggen. De opzegging laat onverlet het recht van de rederij op betaling van de reserveringswaarde.
 2. De rederij heeft het recht de overeenkomst horecadiensten op te zeggen, indien het voor de uitvoering van de vervoer- en/of horecadiensten aangewezen schip door een technische oorzaak, een nautisch incident of anderszins niet in staat is deze diensten te verrichten. De klant heeft in dat geval recht op terugbetaling van de reserveringswaarde voor zover deze vooruit is betaald. De rederij zal niet aansprakelijk zijn voor schade van de klant en/of de gasten.

Artikel 9: Wijziging van het vervoer

 1. De rederij en/of de kapitein is te allen tijde bevoegd te bepalen, dat;
 2. de weersomstandigheden, of
 3. hoog of laag water, of
 4. het geblokkeerd zijn van vaarroutes, of
 5. vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het schip en het vervoer c.q. de vaart en/of vaarweg, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om het vervoer te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken resp. de plaats van afvaart of aankomst te veranderen. De rederij is in deze gevallen niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. In al deze gevallen zal de rederij trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing op voorwaarde dat de klant alle extra daarvoor te maken kosten vergoedt en, indien de rederij daarom verzoekt, daarvoor zekerheid stelt.
 7. Het is aan het oordeel van de rederij om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door de rederij uitgevoerd kan worden.
 8. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat de rederij en/of de kapitein een van de genoemde beslissingen moet nemen ten gevolge van het handelen of nalaten van (een van) de gasten, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in geval de rederij de met de klant overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.
 9. In de in dit artikel bedoelde gevallen behoudt de rederij haar recht op betaling van de vaarprijs en heeft zij in geval van verkorting of het afbreken van het vervoer recht op betaling van de reserveringswaarde, voor zover deze daardoor niet kan worden gerealiseerd.

Artikel 10: Rechten rederij bij langer varen

Indien buiten de schuld van de rederij het vervoer of het gebruik van het schip langer duurt dan was gepland, heeft de rederij jegens de klant recht op betaling van een aanvullende vaarprijs/reserveringswaarde naar rato van de oorspronkelijke vaarprijs/reserveringswaarde.

BIJZONDERE BEPALINGEN HORECADIENSTEN

Artikel 11: Verplichtingen krachtens de overeenkomst horecadiensten (de overeenkomst)

 1. De rederij levert de in de overeenkomst genoemde horecadiensten op de daarin genoemde tijden. Deze verplichting geldt niet indien de gast niet stipt op tijd verschijnt.
 2. De rederij is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
 3. De rederij is nimmer verplicht enig (huis)dier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.
 4. De rederij is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als voor de rederij gebruikelijk is. Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt de rederij op verzoek datgene van de spijzen en dranken die zij op dat moment kan verstrekken.
 5. De rederij is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van het schip. De rederij kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het schip te verlaten.
 6. De rederij is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt de rederij van deze bevoegdheid gebruik, dan zal de rederij tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.
 7. Daar waar door de rederij in de overeenkomst of anderszins tijden en tijdstippen worden genoemd betreft het dat de levering van de horecadiensten omstreeks die tijden en tijdstippen plaatsvindt.

Artikel 12: Vooruitbetaling door klant

 1. Onverminderd andere/verdere rechten zal de rederij de klant (kunnen) mededelen welk deel van de prijs, in het algemeen 70 % van de overeengekomen of te verwachten omzet, vooruit betaald moet worden, welk bedrag in ieder geval tien (10) dagen voor uitvoering van de overeenkomst, dus te allen tijde voor de voorziene vertrekdatum, door de rederij ontvangen moet zijn. Het in artikel 4, 5 en 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 2. De door de rederij aan de klant opgegeven prijzen gelden voor het aantal aangeboden/ overeengekomen gasten, zonder dat de klant tot verrekening c.q. vermindering van de totaalprijs gerechtigd is, indien in werkelijkheid minder gasten aanwezig zijn.
 3. De rederij kan het aantal minder gasten ook als gedeeltelijke annulering beschouwen, maar zal daartoe in ieder geval niet besluiten indien de klant dit meer dan vier (4) dagen voor de reisdatum c.q. de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst bekend heeft gemaakt en/of indien het om minder dan 10 % van de gasten gaat.
 4. De rederij is niet verplicht meer gasten dan overeengekomen toe te laten. Indien de rederij echter toch meer gasten toelaat, heeft zij recht op een aanvullende vergoeding naar rato van de reserveringswaarde voor het oorspronkelijke aantal gasten.

Artikel 13: Waarborgsom en tussentijdse betaling

 1. De rederij kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder de rederij een waarborgsom stort ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventueel reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor de rederij en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
 2. De rederij kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
 3. De rederij mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door de rederij onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 14: Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende overeenkomst(en) ten minste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan de rederij te betalen.

Artikel 15: Geleverde consumpties

Indien het aantal geleverde horecadiensten/consumpties tegen afgifte van door de rederij aan de gasten ter beschikking gestelde munten of op staffel is geschied, zal als grondslag voor het aantal geleverde consumpties dienen het totaal door de rederij aan de gasten uitgegeven munten minus de munten, die onmiddellijk na afloop van het verstrekken van de horecadiensten aan de rederij worden teruggeven resp. het aantal verstrekte consumpties zoals blijkend uit de omzetlijsten. Telling van het aantal munten geschiedt door de rederij, en de klant verklaart zich hierdoor bij voorbaat akkoord met de juistheid van de telling, die schriftelijk wordt bijgehouden; één en ander behoudens tegenbewijs van/door de klant. 6

Artikel 16: Kurken- en keukengeld

 1. Het is de gast en/of klant slechts na schriftelijke toestemming toegestaan aan boord van het schip drank te nuttigen die niet door de rederij is verstrekt. In dit geval is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
 2. Indien de gast en/of klant aan boord van het schip spijzen nuttigt die niet door de rederij verstrekt zijn, is de klant ter zake daarvan een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
 3. De in dit artikel bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door de rederij.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17: Toegestane bagage

 1. De gast en/of klant is het uitsluitend toegestaan handbagage aan boord van het schip bij zich te dragen. De handbagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken.
 2. In geen geval is het toegestaan om gevaarlijke stoffen, in de ruimste zin van het woord, bij zich te dragen.
 3. Het is de gast en /of klant niet toegestaan andere zaken dan handbagage mee aan boord te nemen, tenzij de rederij voorafgaand schriftelijk toestemming hiertoe heeft gegeven. De rederij is nimmer aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan handbagage. Indien de gast en/of klant andere zaken dan handbagage mee aan boord neemt of doet nemen, geschiedt zulks geheel voor eigen rekening en risico.

Artikel 18: Gevonden voorwerpen

 1. Aan boord van het schip verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij de rederij te worden ingeleverd.
 2. Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij de rederij heeft gemeld, verkrijgt de rederij de eigendom.
 3. Indien de rederij door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De rederij is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 19: Verrekening

De klant doet afstand van de mogelijkheid om zich te beroepen op verrekening.

Artikel 20: Afrekening en betaling

 1. De klant is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de diensten moeten worden verleend, waaronder tevens worden verstaan de standaardprijzen door de rederij gehanteerd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
 2. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door de rederij een extra vergoeding worden gevorderd.
 3. Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- een factuur wordt gezonden dan kan de rederij daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen.
 4. De klant en/of gast/reiziger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan de rederij uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. De overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast/reiziger gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.
 5. Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de rederij heeft voldaan is de rederij gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant aan boord van het schip zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van de rederij aan al zijn verplichtingen jegens de rederij heeft voldaan. Naast een retentierecht komt de rederij in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
 6. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan de rederij te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is de rederij te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
 7. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
 8. Indien de klant in gebreke is dient hij aan de rederij alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
 9. Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
 10. Indien de rederij goederen als bedoeld in artikel 20 lid 5 onder zich heeft en de klant van wie de rederij de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is de rederij gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en de rederij kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van de rederij resteert wordt aan de klant uitgekeerd.
 11. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan de rederij in de navolgende volgorde:
 12. de kosten van executie;
 13. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 14. de rente;
 15. de schade;
 16. de hoofdsom.
 17. Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien de rederij buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. De rederij kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De rederij kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
 18. De rederij is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.
 19. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de klant verplicht het gedeelte over de verschuldigdheid waarover partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid klant voor schade

 1. De klant en de gast/reiziger en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de rederij en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van en/of is veroorzaakt door:
 2. wanprestatie (toerekenbare tekortkoming);
 3. onrechtmatige daad, waaronder o.a. overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen;
 4. annulering als bedoeld in art. 22 van deze voorwaarden;
 5. enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan
 6. bagage van de klant en/of reiziger
 7. Dit artikel geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de zich daarin bevindende zaken en/of personen.
 8. Dit artikel geldt eveneens voor schade die de klant en/of gast(en) of hun bagage berokkent aan de zaken en/of personen, die zich niet in of op het schip bevinden en indien de rederij tot vergoeding van deze schade wordt aangesproken.
 9. De klant kan zich niet op de eigen aansprakelijkheid van de gast beroepen.
 10. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de klant, nadat de noodzakelijkheid daarvan zo mogelijk door de rederij in kennis is gegeven aan de klant.
 11. Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, daaronder begrepen de rechten jegens derden, van de rederij.

Artikel 22: Annulering door klant

 1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbiedt de hierna in lid 3 respectievelijk 4 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de rederij niet het aanbod onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
 2. Indien en voor zover de rederij ten tijde van de annulering door de klant overeenkomstig lid 1 van dit artikel ter uitvoering van de overeenkomst al bedragen aan derden verschuldigd is, dient de klant deze bedragen volledig aan de rederij te vergoeden. Deze bedragen komen voor de toepassing van de annuleringsvergoeding op de voet van hetgeen hierna in lid 3 wordt bepaald dan in mindering op de reserveringswaarde.
 3. In geval van volledige annulering, moet door de klant aan de rederij binnen veertien (14) dagen na facturering betaald worden:
 4. bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek en/of het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de diensten zouden moeten worden verleend 50 % van de reserveringswaarde;
 5. bij annulering tot 4 weken voor de dag van vertrek en/of het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de diensten zouden moeten worden verleend 80 % van de reserveringswaarde;
 6. bij annulering binnen 4 weken voor de dag van vertrek en/of het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de diensten zouden moeten worden verleend 90 % van de reserveringswaarde.
 7. Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. Indien de gast en/of klant niet stipt op tijd verschijnt, zal dit als no-show worden aangemerkt.
 8. In geval van gedeeltelijke annulering vindt lid 3 overeenkomstige toepassing en moeten de daarin bepaalde bedragen naar rato door de klant aan de rederij worden vergoed.

Artikel 23: Aansprakelijkheid rederij

 1. Onverminderd artikel 8 lid 2 hierboven en artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Personenvervoercondities is de rederij nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade ook of tot (terug)betaling van enige kosten waaronder begrepen kosten gemaakt door de klant of gast, behalve wanneer er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de rederij zelf.
 2. In ieder geval is de rederij nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.
 3. Onverminderd het voorgaande is de rederij jegens de klant nimmer aansprakelijk voor schade die het bedrag van 75 % van de reserveringswaarde overschrijdt.

Artikel 24: Overmacht

 1. Als overmacht voor de rederij, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de rederij niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de rederij zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de rederij gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
 3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 25: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart de rederij volledig voor alle aanspraken, hoe ook genaamd, die de gast, reiziger en/of iedere andere derde jegens de rederij mocht maken.
 2. Deze vrijwaringsverplichting geldt ook indien de overeenkomst met de klant en/of gast geheel of gedeeltelijk om welke reden ook is ontbonden.

Artikel 26: Aansprakelijkheid hulppersonen, ondergeschikten e.d.

 1. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de rederij, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomsten of bij het exploiteren van haar onderneming.
 2. Deze voorwaarden strekken in het bijzonder mede ten behoeve van alle aan de rederij gelieerde vennootschappen, zoals moeder-, dochter- en zustervennootschappen.

Artikel 27: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden, de overeenkomst(en) en andere overeenkomsten tussen de klant en de rederij, alsmede alle geschillen tussen de gast(en) en de rederij worden naar Nederlands recht beslist door de rechtbank te Rotterdam.
 2. Er is ook sprake van een geschil indien één der partijen zulks stelt.
 3. Alle vorderingen van de klant en/of gast vervallen na verloop van een (1) jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Artikel 28: Nietigheid voorwaarde(n)

Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel wordt alsdan geacht een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoelingen en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het meest benadert.

Aanhangsel bij Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities, als bedoeld in artikel 2 lid 5 van die voorwaarden.

 1. Dit aanhangsel maakt deel uit van de algemene voorwaarden.
 2. In afwijking van art. 3.3. komt de overeenkomst tot stand door de ontvangst door de rederij van de e-mail van de opdrachtgever, waarin de onverkorte bevestiging is opgenomen van de afspraken, zoals verwoord in de offerte met bijbehorende voorwaarden. Bedoelde e-mail dient binnen 14 dagen na de datum van de offerte door de rederij te zijn ontvangen en vermeldt naast de onverkorte bevestiging het offertenummer en de datum.
 3. De in artikel 3 lid 6 bedoelde voorwaarde wordt vervuld door naar behoefte gebruik te maken van de horecavoorzieningen aan boord. Betaling daarvan vindt aan boord bij verstrekking plaats. Alleen na schriftelijke afspraak is verstrekking op staffel mogelijk, betaling daarvan door de opdrachtgever geschiedt vóór het verlaten van het schip.
 4. In aanvulling op het bepaalde in art. 4 dient de volledige reserveringswaarde 4 weken vóór de vertrekdatum, en uiterlijk binnen 14 dagen na de facturering hiervan te zijn ontvangen door de rederij. Deze bepaling komt tevens in de plaats van art. 12.1. eerste volledige zin. Bij het tot stand komen van de overeenkomst is een aanbetaling verschuldigd van 25% van de reserveringswaarde
 5. In afwijking van het bepaalde in art. 16 lid 2 is het nuttigen van dranken en spijzen, die niet verstrekt zijn door de rederij, slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.
 6. In afwijking van artikel 22 lid 3 van de Voorwaarden Passagiersvaart geldt de volgende betalingsverplichting als gevolg van annulering door de opdrachtgever:
 • Tot 4 weken voor de vaartdatum is 25% van de reserveringswaarde verschuldigd;
 • Tussen 4 weken en de vaartdatum is 75% van de reserveringswaarde excl. spijzen en dranken verschuldigd;
 • Binnen 4 dagen voor de vaartdatum is 100% van de reserveringswaarde van spijzen en dranken verschuldigd.
 • Bij niet verschijnen is 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Personenvervoercondities voor de binnenvaart

Artikel 1: Definities

Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een schip, al dan niet volgens een dienstregeling, een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage over binnenwateren te vervoeren.
Bagage: de zaken, die de vervoerder in verband met de door hem gesloten overeenkomst van personenvervoer op zich neemt te vervoeren met uitzondering van zaken, vervoerd onder een het vervoer van zaken betreffende overeenkomst. Bagage omvat mede hutbagage, handbagage en levende dieren.
Hutbagage: de bagage, met uitzondering van levende dieren, die de reiziger in zijn hut heeft, die hij in zijn bezit, onder zijn toezicht of in zijn macht heeft.
Handbagage: de bagage, met uitzondering van levende dieren, die de reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.
Dienstregeling: een voor ieder kenbaar schema van reismogelijkheden.

Artikel 2: Werkingssfeer

1. Op de overeenkomst van personenvervoer volgens een dienstregeling is afdeling 5 van titel 2 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
2. Op de overeenkomst van personenvervoer niet volgens een dienstregeling is afdeling 3 van titel 10 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid (volgens dienstregeling) van de vervoerder

Onverminderd de artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze voorwaarden is, in het geval er een overeenkomst van personenvervoer volgens een dienstregeling is, de aansprakelijkheid van de vervoerder als volgt:

Aansprakelijkheid voor dood of letsel

1. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen.
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel is de vervoerder niet aansprakelijk, voor zover het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
3. Gebrekkigheid of slecht functioneren van het schip of van het materiaal, waarvan hij zich voor het vervoer bedient, wordt aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
4. Bij de toepassing van het tweede lid van dit artikel wordt slechts dan rekening gehouden met een gedraging van een derde, indien geen andere omstandigheid, die mede tot het ongeval leidde, voor rekening van de vervoerder is.

Aansprakelijkheid voor handbagage en levende dieren

5. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van handbagage met inbegrip van levende dieren, voorzover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt:
a) door een aan de reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van de vervoerder komt, of
b) door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
6. Gebrekkigheid of slecht functioneren van het schip of van het materiaal waarvan hij zich voor het vervoer bedient, worden aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
7. Bij de toepassing van het vijfde lid van dit artikel wordt slechts dan rekening gehouden met een gedraging van een derde, indien geen andere omstandigheid die mede tot het voorval leidde voor rekening van de vervoerder is.
8. De leden 5, 6 en 7 van dit artikel laten de artikelen 8:545 en 1006 BW (over aanvaringsschade en schuld van twee of meer schepen) onverlet.
Aansprakelijkheid voor bagage, niet zijnde handbagage of levende dieren
9. Lid 9 van artikel 4 van deze voorwaarden is van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vervoerder voor bagage, niet zijnde handbagage en levende dieren.

Artikel 4: Aansprakelijkheid (zonder dienstregeling) van de vervoerder

Onverminderd de artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze voorwaarden is, in het geval er een overeenkomst van personenvervoer niet volgens een dienstregeling is, de aansprakelijkheid van de vervoerder als volgt:

Aansprakelijkheid voor dood of letsel

1. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, indien een voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en, voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of door een omstandigheid waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
2. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de omstandigheid die leidde tot schipbreuk, aanvaring, stranding, ontploffing of brand heeft kunnen vermijden, alsmede dat zulks een vervoerder heeft kunnen verhinderen dat deze omstandigheid tot een dergelijk voorval leidde.
3. Gebrekkigheid of slecht functioneren van het schip of van het materiaal waarvan hij zich voor het vervoer bedient, wordt aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
4. Bij de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt slechts dan rekening gehouden met een gedraging van een derde, indien geen andere omstandigheid, die mede tot het voorval leidde, voor rekening van de vervoerder is.

Aansprakelijkheid voor hut- of handbagage

5. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van hut- of handbagage, indien een voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.
6. Het tweede en derde lid van dit artikel zijn ook van toepassing met betrekking tot hut- en handbagage.
7. Bij de toepassing van het vijfde lid van dit artikel wordt slechts dan rekening gehouden met een gedraging van een derde, indien geen andere omstandigheid, die mede tot het voorval leidde, voor rekening van de vervoerder is.
8. De leden 5, 6, 7 en 8 van dit artikel laten de artikelen 8:545 en 8:1006 BW (over aanvaringsschade en schuld van twee of meer schepen) onverlet.
Aansprakelijkheid voor bagage, niet zijnde hut- of handbagage
9. Onder voorbehoud van de leden 5, 6, 7 en 8 van dit artikel is de vervoerder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage, indien een voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder heeft kunnen vermijden of waarvan zulk een vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen.

Navigatiefouten

10. Behoudens de leden 1 tot en met 9 van dit artikel en artikel 5 van deze voorwaarden is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein of de schipper, een ander lid van de bemanning, de loods of de ondergeschikten van de vervoerder, gepleegd bij de navigatie van het schip.

Poging tot redding

11. Behoudens de leden 1 tot en met 9 van dit artikel en artikel 5 van deze voorwaarden wordt generlei afwijking van de koers tot redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen en generlei redelijke afwijking van de koers beschouwd als een schending van enige vervoersovereenkomst en de vervoerder is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade daardoor ontstaan.

Artikel 5: Geen aansprakelijkheid voor geldstukken, goud, juwelen e.d.

De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadigingen overkomen aan geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde, tenzij deze zaken van waarde aan de vervoerder in bewaring zijn gegeven en hij overeengekomen is hen in zekerheid te zullen bewaren.

Artikel 6: Beperking van aansprakelijkheid

1. De schadevergoeding, die de vervoerder mogelijkerwijs is verschuldigd uit hoofde van de leden 1, 2, 3 en 4 van respectievelijk de artikelen 3 en 4 van deze voorwaarden is beperkt tot een bedrag van € 137.000 per reiziger.
2. In het geval dat de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag het gekapitaliseerde bedrag een bedrag van € 137.000 per reiziger niet te boven gaan.
3. Onverminderd lid 4 van dit artikel is de schadevergoeding, die de vervoerder mogelijkerwijs verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van bagage beperkt tot € 1.000.
4. Onverminderd lid 3 van dit artikel en lid 4 van artikel 12 van deze voorwaarden is, in het geval dat de vervoerder aansprakelijk is voor beschadiging of verlies van bagage, deze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van die bagage; de vervoerder is in geval van beschadiging of verlies van dergelijke bagage nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 7: Opzet en grove schuld

Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de vervoerder zelf, geschied hetzij met het opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt de vervoerder niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

Artikel 8: Vertraging

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook voor, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de dienstregeling dan ook.

Artikel 9: Onbekendheid met meegebrachte zaken

De vervoerder is terzake van door de reiziger aan boord gebrachte zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor hij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de reiziger wist of behoorde te weten, dat de vervoerder de zaken niet ten vervoer zou hebben toegelaten; de reiziger is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor de vervoerder voortvloeiend uit de aanbieding ten vervoer of uit het vervoer zelf.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de reiziger

Onverminderd artikel 9 van deze voorwaarden is de reiziger verplicht de vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn bagage deze berokkende, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een reiziger de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De reiziger kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn bagage.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van ondergeschikten en hulppersonen

De uit deze voorwaarden voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en alle andere personen die door de vervoerder ter uitvoering van de overeenkomst van personenvervoer worden gebruikt.

Artikel 12: Vorderingsrecht van de reiziger

1. Onverminderd artikel 6:107 BW heeft in geval van aan de reiziger overkomen letsel uitsluitend de reiziger zelf een vordering tot schadevergoeding.
2. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de reiziger, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden een vordering tot schadevergoeding.
3. De vorderingen bedoeld in de vorige leden van dit artikel worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen en naar de omstandigheden.
4. In geval van verlies of beschadiging van bagage, wordt de vordering tot schadevergoeding gewaardeerd naar de omstandigheden.

Artikel 13: Eigen schuld van de reiziger

Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de reiziger schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid van de vervoerder daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.

Artikel 14: Hulppersonen

Indien personen van wier hulp de vervoerder bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakt, op verzoek van de reiziger diensten bewijzen, waartoe de vervoerder niet is verplicht, worden zij aangemerkt als te handelen in opdracht van de reiziger aan wie zij deze diensten bewijzen.

Artikel 15: Garantieplicht wederpartij dat reiziger tijdig aanwezig is

De wederpartij van de vervoerder is verplicht deze de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de reiziger, door welke oorzaak dan ook niet tijdig ten vervoer aanwezig is.

Artikel 16: Garantieplicht wederpartij dat documenten naar behoren aanwezig zijn

De wederpartij van de vervoerder is verplicht deze de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de documenten met betrekking tot de reiziger, die van haar zijde voor het vervoer vereist zijn, door welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig zijn.

Artikel 17: Reiziger te laat terug aan boord

1. Wanneer de reiziger na verlaten van het schip niet tijdig terugkeert kan de vervoerder de overeenkomst beschouwen als op dat tijdstip beëindigd.
2. De wederpartij van de vervoerder blijft de passagegelden en andere op de reiziger drukkende kosten voor het gehele overeengekomen vervoer verschuldigd. Daarenboven is de wederpartij van de vervoerder verplicht de vervoerder de schade te vergoeden, die deze tengevolge van de beëindiging lijdt.

Artikel 18: Weigering toegang

De toegang tot het schip, de wachtruimten voor reizigers, de toegangsinrichtingen en/of het vervoer van personen en bagage, kan zonder opgave van redenen door de vervoerder worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder en dergelijke, en wegens het in strijd handelen met deze voorwaarden. In geval van een opeisbare vordering van de vervoerder op zijn contractuele wederpartij is de vervoerder eveneens daartoe bevoegd.

Artikel 19: Opvolgen van voorschriften

1. De reiziger, die zich in de wachtruimte, de toegangsinrichting of aan boord van het schip bevindt, moet de van Overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke met name doch niet uitsluitend in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.
2. Bij niet opvolging van de voorschriften en aanwijzingen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst van personenvervoer op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij van de vervoerder of aan de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van de eerst ontvangen kennisgeving, onverminderd het recht van de vervoerder op schadevergoeding.

Artikel 20: Wijziging van vaarschema’s e.d.

Indien de gesteldheid van de vaarweg of andere omstandigheden de vaart betreffend, mede doch niet uitsluitend in het belang van de veiligheid dit eisen of rechtvaardigen heeft vervoerder te allen tijde het recht wijzigingen in vaarschema’s, vaarroutes of programma’s aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 21: Contractuele wederpartij moet instaan voor reiziger

Voor zover de reiziger niet de contractuele wederpartij van de vervoerder is, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, die de vervoerder lijdt doordat de reiziger de op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 22: Verval

1. Onverminderd artikel 8:1753 BW vervalt een rechtsvordering jegens de vervoerder terzake van dood of letsel van de reiziger of terzake van hut- en handbagage dan wel terzake van een levend dier indien de rechthebbende niet binnen een termijn van drie maanden aan de vervoerder kennis heeft gegeven van het aan de reiziger overkomen voorval of ongeval.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het voorval of ongeval.

Artikel 23: Verjaring

1. Een rechtsvordering jegens de vervoerder terzake van aan een reiziger overkomen letsel verjaart door verloop van drie jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het de reiziger overkomen voorval of ongeval.
2. Een rechtsvordering jegens de vervoerder terzake van dood van een reiziger verjaart door verloop van drie jaren, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op de dag van overlijden van de reiziger, doch welke niet langer loopt dan vijf jaren beginnend met de aanvang van de dag, volgende op de dag van het de reiziger overkomen voorval of ongeval.
3. Onverminderd artikel 8:1750 BW verjaart een rechtsvordering jegens de vervoerder terzake van het vervoer van hut- of handbagage of een levend dier door verloop van één jaar, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de reiziger het schip heeft verlaten of had moeten verlaten.
4. Onverminderd artikel 8:1750 BW verjaart een rechtsvordering jegens de vervoerder terzake van het vervoer van bagage, geen hut- of handbagage of een levend dier zijnde, door verloop van één jaar, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop deze bagage is afgeleverd of had moeten zijn afgeleverd.

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst van personenvervoer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en de daarmee verband houdende acties is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst van personenvervoer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen, voor zover behorende tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.