De leukste rijnoevervaarten van Nederland met de Blauwe Bever

    E-mail: info@deblauwebever.nl

Natuurgebieden en forten, oude steenfabrieken, kastelen, musea en steden:
de bestemmingen van onze vaarten, in alfabetische volgorde

Hieronder vindt u de bestemmingen van onze rivieroevertochten en themavaarten in alfabetische volgorde.
De bestemming kan een natuurterrein, een fort, kasteel, steenfabriek, museum, of een stad zijn. Of een combinatie daarvan.
Zie ook de pagina ONLINE RESERVEREN, daar vindt u de lijst met al onze vaarten op datum gerangschikt.

Amerongen: Amerongen is een dorp in de provincie Utrecht,  gelegen aan de voet van de Amerongse Berg, nabij de Nederrijn in het zuidoosten van de provincie. Amerongen is vooral bekend dankzij kasteel Amerongen dat net ten zuiden van het dorp in de uiterwaarden ligt. Op een uitloper van de Amerongse berg staat, tegen de uiterwaarden aan en vlakbij het kasteel, de Andrieskerk, een laatgotische kerk. Vanaf de 17de tot de 20ste eeuw kende Amerongen tabaksteelt. Het dorp telt nog een tiental karakteristieke tabaksschuren uit deze tijd.

Amerongse Bovenpolder
De Amerongse Bovenpolder heeft een totaal oppervlak van ca. 490 ha, waarvan ruim 100 ha wordt ingenomen door het landgoed Amerongen en Kasteel Amerongen. Ongeveer 85 ha van de Bovenpolder is in bezit van particulieren, de rest is eigendom van Staatsbosbeheer (SBB) en Utrechts Landschap (UL).
De Amerongse Bovenpolder wordt in het noorden begrensd door de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Veel kwelwater stroomt vanuit de Heuvelrug het gebied binnen.
Daarnaast stroomt water van de Nederrijn de Bovenpolder binnen. De stroomdalflora die er wordt aangetroffen is bijzonder.
De Amerongse Bovenpolder is verdeeld in een oostelijk en westelijk deel. Het oostelijk deel van de polder, dat aansluit op de Elster Buitenwaard is voor een groot deel alleen toegankelijk in de winterperiode van 1 oktober tot 1 april. Het westelijk deel van de polder is opengesteld en toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.

Arnhem: Arnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland en van het voormalig hertogdom Gelre.
De stad staat internationaal bekend om de Slag om Arnhem. In de Tweede Wereldoorlog speelde Arnhem een belangrijke hoofdrol vanwege de luchtlanding en veldslag van de geallieerde troepen in september 1944, als onderdeel van Operatie Market Garden.

De Blauwe Kamer
De Blauwe Kamer grenst aan de oostkant van de Grebbeberg, tussen Wageningen en Rhenen. De Blauwe Kamer is sinds 1984 in fasen in beheer gekomen van Utrechts Landschap en bestaat uit uiterwaarden (100ha), fortificaties (12ha) en het terrein van de voormalige steenfabriek (8ha).
In 1992 is de inrichting van de Blauwe Kamer als natuurterrein voltooid. Nu, na ruim 25 jaar kun je er zien hoe dit uitgewerkt heeft in een volgroeid ecosysteem.
Heel bijzonder: er broeden lepelaars!

Bosscherwaarden (steenfabriek) in de uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede
Rond 1900 waren aan weerszijden van de rivier nog zo’n vijftien fabrieken in volle productie.
De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede is één van de steenfabrieken waar de laatste steen al geruime tijd geleden werd gebakken (1991). De in 1923 gestichte fabriek met ringoven en karakteristieke schoorsteen is een beschermd rijksmonument.  Utrechts Landschap is eigenaar van dit erfgoed. De steenfabriek Bosscherwaarden met zijn de monumentale ringoven, de 40 meter hoge schoorsteen en een fabriekshal is in 2008-2009 gerenoveerd. Tevens is er een nieuwe ontvangstruimte en informatieruimte gebouwd, waarvan het ontwerp verwijst naar de droogloodsen die hier in het verleden hebben gestaan.

Elst, voormalige steenfabriek Timmermans
Rijkswaterstaat heeft in 2009 de fabriek en met name het fabrieksterrein gekocht in het kader van haar programma ‘Ruimte voor water’. De uiterwaarden van de Lek worden nu weer benut om bij hoog water als waterbuffer te kunnen dienen. De sloop van de fabriek is in 2011 begonnen. Het terrein is afgegraven. De aanwezige fabrieksschoorsteen en de voormalige bedrijfswoning zijn de enige nog aanwezige bouwwerken die verwijzen naar de vroegere bedrijfssituatie. De schoorsteen is een passende herinnering in het lint van (voormalige) steenfabrieken langs de Neder-Rijn en Lek. Nabij de steenfabriek is een natuurterrein met oude Rijnstrang.

Everdinger Waarden
Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.

Fort Everdingen is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vernoemd naar het naburige dorp Everdingen. Fort Everdingen is een complex dat bestaat uit een natuurterrein van 12 hectare met daarop een aantal gebouwen van militair-historische betekenis. In 2015 kwam het in handen van bierbrouwerij Duits&Lauret.

Fort Honswijk is het grootste torenfort met een imposante bomvrije geschutstoren. Het werd gebouwd van 1841-1847 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de Lek sloot het fort de hooggelegen doorgang (acces) van de Lekdijken en de uiterwaarden hermetisch af.
Het fort is eigendom van de Gemeente Houten. Het heeft nog geen nieuwe bestemming gekregen, waardoor nu de mogelijkheid bestaat het complex in originele staat te bezichtigen.
Natuur heeft wel bezit genomen van het gebied, o.a. de kerkuil broedt in het fort en er worden tal van vleermuizen gezien.

Fort Pannerden is een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het ligt grotendeels verborgen onder de aarde, maar heeft wel vijf verdiepingen. Fort Pannerden ligt bovendien op een strategisch punt in de Klompenwaard, daar waar de Rijn zich splitst in Waal en Pannerdensch Kanaal. Spectaculair is dan ook het uitzicht vanaf het dak van het fort. Er valt zowel in het fort als het natuurgebied Klompenwaard veel te beleven.

Jufferswaard bij Renkum
Deze uiterwaard ligt net ten oosten van de papierfabrieken van Parenco en Reparco, een relatief smalle strook tussen de provinciale weg Arnhem – Utrecht (N225) en de Nederrijn.
De beschikbare klei in deze uiterwaard was van buitengewoon goede kwaliteit en werd gewonnen voor kleinschalige keramische industrie. De waterplassen die nu aanwezig zijn in de Jufferswaard zijn door afgraving ontstaan. Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2015 vond herinrichting  (door de beheerder Staatsbosbeheer) plaats met aanpassing en verlegging van de Heelsumse beek. Langzamerhand begint het nieuw ingerichte terrein nu vorm te krijgen en zijn er veel interessante planten en vogels te zien.

Kasteel Doorwerth en de Doorwertsche Waarden
De Doorwertsche waarden liggen tussen Renkum en de stuw van Driel. De noordelijke begrenzing is de stuwwal.
Hier ligt ook, pal westelijk van de stuw van Driel, kasteel Doorwerth.
Kasteel Doorwerth is een stoer, middeleeuws kasteel en laat zien hoe vroeger op een landgoed werd geleefd.
In de ingerichte vertrekken kunt u de vroegere sfeer letterlijk ruiken, zien en horen. Het thema ‘kasteel in bedrijf’ verenigt de geschiedenis, bosbouw en jacht.

Maneswaard Opheusden: Uiterwaard aan de zuidzijde van de Nederrijn. Door het afgraven van grind en klei voor de steenfabrieken in de buurt, zijn grote waterpartijen ontstaan. Zij vormen een uitstekende leefomgeving voor een groot aantal watervogels.
Maneswaard en De Spees dient als overloopgebied voor de rivier bij hoog water. De natuurontwikkeling staat dan ook in dienst van het open karakter van het landschap.

Meinerswijk
Meinerswijk is een uitgebreid uiterwaardengebied op de zuidelijke oever van de Rijn direct tegenover het centrum van de stad Arnhem. Er is veel te zien: zowel natuur als cultuurhistorie.
Sporen van bewoning van het gebied gaan ver terug tot de tijd van het Romeinse rijk. In het gebied liggen een aantal cultuur-historische objecten en het buurtschap De Praets.

Nieuwe Hollandse Waterlinie  (met Fort Everdingen en Werk aan de Groeneweg)
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815. De linie is 85 kilometer en bestaat uit zo’n vijftig forten en vijf vestingsteden. Een groot aantal forten is toegankelijk voor publiek.

Palmerswaard bij Rhenen
In de Palmerswaard langs de Nederrijn net ten westen van Rhenen vindt u prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees netwerk aan natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.

Rhenen: Rhenen is een stadje in de provicie Utrecht. In 2008 vierde de stad zijn 750-jarige bestaan.
Rhenen heeft een lange en interessante geschiedenis. Een belangrijke bezienswaardigheid is de laat-gotische Cunerakerk. De toren is een der fraaiste voorbeelden van de laat-gotiek in Nederland, hij is gebouwd tussen 1492 en 1531.
Rhenen ligt aan de noordoever van de Nederrijn. Via een brug is de stad met het  Gelderse Neder-Betuwe verbonden. De voormalige spoorbrug werd in de 2e wereldoorlog verwoest en is herbouwd als auto- en fietsbrug.

Het Rondeel bij Culemborg: Zo rond 1640 is het Rondeel als wandelbos aangelegd. De oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven en het Rondeel heeft nog steeds de functie van wandelgebied. Het is een vierkante ruimte omgeven en doorkruisd door lanen. Het Rondeel is een rijksmonument en is beslist uniek in Nederland, vooral door de cirkelvormige ruimte in het midden.

Smalspoormuseum Heteren: Industrieel smalspoor vond in Nederland op ruime schaal toepassing. Vooral bij steenfabrieken werd deze vorm van transport veel ingezet. Er liepen soms kilometers lange lijnen door de uiterwaarden van de grote rivieren, vanaf de kleiputten naar de stort op het fabrieksterrein. Bij Steenbakkerij Randwijk in Heteren is een uniek stuk smalspoorgeschiedenis te bewonderen, beheerd door de Gelderse Smalspoor Stichting.

Hoornwerk De Spees tussen Kesteren en Opheusden
Wie de Rijnbandijk in de Betuwe volgt, komt langs een restant van de verlengde Grebbeliniein de Betuwe. Vlakbij de toenmalige boerderij “De Spees” sloot een versterkte liniedijk aan op de Rijnbandijk. De fortificatie stamt uit 1799 en was bedoeld om de vijand, als die over de dijk zou naderen, tegen te houden.

Stuw bij Amerongen en vistrap: Het stuw- en sluizencomplex Amerongen is een waterstaatkundig kunstwerk in Nederland. Het bestaat uit een stuw en een schutsluis. Later kwam er ook een vistrap bij. Het is gebouwd in de Nederrijn nabij Amerongen.
De stuw moet de waterstand tussen Driel en Amerongen op peil houden. Als weinig water aangevoerd wordt via de Rijn dan zorgt het sluiten van de stuw ervoor dat het water in het achterland niet te laag komt te staan.
Bij te veel water kan de stuw uit de rivier gehaald worden zodat water snel richting Noordzee stroomt.
De vistrap of vispassage maakt het voor vissen zoals de zalm mogelijk om stroomopwaarts de Nederrijn op te zwemmen, aangezien dit niet kan via de stuw of de waterkrachtcentrale.
Van 26 februari tot en met 6 mei 2018 wordt de stuw bij Amerongen gerenoveerd.

Wageningse Bovenpolder
De Bovenste Polder of Bovenpolder onder Wageningen heette oorspronkelijk Troosterpolder en is al sinds 1635 een buitenpolder langs de Nederrijn. Na de grote overstroming van januari 1995 was er behoefte aan klei voor dijkverbetering in de regio (Grebbedijk). In de Bovenste Polder is toen door maaiveldverlaging versneld een geul aangelegd die in de loop van 1996 gereed kwam. Het beheer door Staatsbosbeheer vormt het gebied nu om tot een mooi natuurgebied waar zich inmiddels een aantal bevers heeft gevestigd.

Werk aan de Groeneweg Aan de Lekdijk ter hoogte van Schalkwijk ligt Werk aan de Groeneweg, een voormalige infanteriestelling, een rijksmonument dat door Staatsbosbeheer gerestaureerd is. Het gebied is goed toegankelijk gemaakt, met bruggen, doorkijkjes en informatieborden. Ook het vrije schootsveld is, afgezien van wat blijvende begroeiing, grotendeels hersteld. Van de circa 50 betonnen groepsschuilplaatsen is een deel weer van binnen te bekijken. De rest van de stelling is uitsluitend toegankelijk gemaakt voor vleermuizen.

Werk aan het Spoel bij Culemborg ligt aan de Lek op ca. 1 km van Fort Everdingen en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is gebouwd in de periode 1816-1824 en had als doel de nabij gelegen waaiersluis te beschermen. Samen met de inundatie-voorzieningen van Fort Everdingen kon hiermee de polder tussen Culemborg en de Diefdijk onder water worden gezet om het land te verdedigen tegen de vijand.
Werk aan het Spoel heeft sinds enkele jaren een nieuwe culturele en recreatieve bestemming gekregen. Zo is er een openluchttheater waar regelmatig leuke activiteiten met muziek, dans, toneel en theater zijn en waar het goed toeven is bij “Caatje aan de Lek”.

Wijk bij Duurstede: Wijk bij Duurstede is een vestingstad in de provincie Utrecht. Het ligt ten noorden van de grote rivieren in het midden van Nederland. En ligt aan de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en de splitsing van de Nederrijn in de Lek en de Kromme Rijn.
Tijdens de Romeinse tijd bevond zich hier aan de Rijn een Romeins castellum. Daarna heeft de stad een lange geschiedenis doorgemaakt.

IJsselkop: Tussen Huissen en Westervoort, bij kilometerraai 879. ligt de IJsselkop de aardrijkskundige naam voor het landpunt op de scheiding van de Rijn en IJssel.